Venneforeningens mål er å arbeide for bevaring av Sk/S Christian Radich som sjøgående, norsk fullrigger – og foreningens midler skal benyttes til beste for Christian Radich.

Historikk

Privatskoleloven av 1970 satte en stopper for store offentlige bevillinger til skoleskipene. Christian Radich ble stående alene igjen etter at de to andre seilskipene i Norge foreløpig måtte gi opp sin karriere som skoleskip. Flere mente at skoleskipsutdannelsen var blitt for dyr og lite tidsmessig, og at skutene heller burde settes på museum eller selges til utlandet.

Som en motreaksjon ble Venneforeningen stiftet den 5. november 1971.
Blant stifterne var flere deltakerne av windjammertoktet i 1957, blandt annet Lasse Kolstad og Harald Tusberg. Kong Harald var med og stiftet foreningen og var president og støttespiller gjennom de første 20 årene.

Med stor og uegennyttig innsats fra Venneforeningen klarte skuta å beholde sin status som den gang Norges eneste seilende skoleskip. Men for å tilfredsstille de nye kravene til utdanning ombord måtte det gjennomføres en rekke ombygginger gjennom de påfølgende årene. Oppgavene for Stiftelsen og Venneforeningen ble til en sammenhengende utfordring i å oppfylle nye forskrifter og pålegg fra myndighetene, samtidig med løpende kostnader til rutinemessig vedlikehold og uforutsette reparasjoner.

 Stifterne av Christian Radichs Venner

Bidrag til Christian Radich

Uten Venneforeningens støtte gjennom mange vanskelige år hadde skuta ikke vært i den stand den er i dag. Vi støtter Stiftelsen økonomisk gjennom bidrag til de formål vi mener er fornuftige.

Oversikt over Venneforeningens bidrag til Skoleskipet Christian Radich gjennom årene:

2021: Kr 1.000.000 i bidrag for oppgradering av bad og toalett
2017: Kr 80.000 i 80 års jubileumsgave
2016: Kr 500.000 i bidrag til skoleskipsdrift
2015: Kr 500.000 i bidrag til skoleskipsdrift
2014: CRV bevilger 1.000.000 øremerket bl.a. oppgradering av bestikket om bord.
2012: Bidrag til nytt airconditionanlegg i forskipet.
2010: CRV bevilger 300.000,- kr. til ny hovedtavle og skilletrafo om bord.
2008/09: Bekoster fullførelse av innredningen av de to tidligere innkjøpte tendere.
2007/08: Bidrar til dokksetting, verkstedarbeider og rutinemessig vedlikehold
2006/07: Ny redningsbåt/mob-båt. Bidrag til nye seil. 70 års jubileumsgave.

 

 

 

 

 

1998/2005: Omfattende totalrenovering av hele skuta. Venneforeningen bidrar gjennom hele prosessen.
1995/96: Bidrar til verkstedopphold
1993/94: Bidrar til etablering av det nye kontoret i skur 32 på Akershusutstikkeren.
1991/92: Bidrar til et omfattende verkstedopphold; utskifting av stålplater i skrog, nye motorer og propell.
1990: Bidrar til fornyelse av seilgarderobe og vedlikehold banjer. Bekoster nye fotballdrakter for skoleelevene.
1989: Bidrar til total opprustning av bestikket med satelittnavigasjon, radar, vindinstrumenter og antenneoverhaling
1988: Bidrag til oppgradering av vaskeriet om bord.

En stor takk til alle våre medlemmer og andre som har bidratt til å gjøre alt dette mulig.
Din støtte til venneforeningen er et viktig bidrag til at Christian Radich skal kunne bevares for fremtiden!

Christian Radich i hardt vær

Kjære Christian Radich-venn. Mange av dere har sikkert registrert at Christian Radich, Norges flotteste seilskute, er i hardt vær etter at Sjøforsvaret har varslet om at de ikke lenger ønsker å bruke skuta til utdanning på Befalsskolen. Stiftelsen arbeider nå med ulike scenarier for videre drift av Christian Radich. Det dreier seg om muligheter for utdanning av personell til den maritime sektoren, skoler, turisme, fredsarbeid og mye mer. Men for å få dette til, er det viktig at samfunnet forstår verdien av seilskipene, og det kan vennene bidra med.

Inntektene fra Sjøforsvaret har vært en svært viktig del av grunnlaget for at Christian Radich kan ha helkontinuerlig drift, og fast bemanning. Når disse inntektene faller bort, blir dette krevende. Det er også vanskelig å se for seg at det er mulig å få tilstrekkelig kontinuitet og dersom man må ansette folk på våren for å si dem opp om høsten. I statuttene for Christian Radichs venner, står det at formålet er å «arbeide for bevaring av Christian Radich som sjøgående, norsk fullrigger.» I dette ligger det naturligvis at skuta vedlikeholdes på en skikkelig måte, men også at den har et mannskap som kan ivareta sikkerheten og kunnskap på en slik måte at vår dyrebare maritime kulturarv kan holdes i hevd og formidles ut til befolkningen via medseilerne. Det er noe som krever et aktivt og levende skip med en besetning som vedlikeholder og bygger kompetanse og ikke minst klarer å formidle dette til oss «vanlige folk».

Christian Radichs Venner har i år gitt én million kroner til vedlikehold av skuta. Dette er flott, men det løser dessverre ikke utfordringene. Derfor trenger vi mer hjelp fra vennene. Venneforeningen er Christian Radichs folkelige ankerfeste. Vår viktigste kapital er at vi utgjør et nettverk av mennesker som forstår og støtter seilskipssaken. At beslutningstakere i samfunnet forstår verdien av en maritim mestringsplattform som en seilende fullrigger utgjør, er av avgjørende betydning for at Christian Radich kan få langsiktige kontrakter. Derfor er det viktig at vi alle bruker våre personlige nettverk og snakker Christian Radichs sak.

Jeg ber derfor hver enkelt av dere:

  • Snakk Christian Radichs sak til venner og bekjente, hjelp dem til å forstå hvor viktig det er for vår kulturarv at skuta seiles og er en fantastisk mestringsplattform.
  • Kom med idéer og forslag til hvordan vi kan øke «betalingsvillig sysselsetning» av Christian Radich
  • Hjelp oss med å skaffe flere medlemmer, slik at vi blir enda bedre til å støtte skuta

 

Du kan gjerne ringe inn dine ideer til Stiftelsens kontor, tlf. 22478270 eller sende på e-mail til postmaster@radich.no

 Takk for hjelpen, takk for at dere støtter Christian Radich!