Venneforeningens mål er å arbeide for bevaring av Sk/S Christian Radich som sjøgående, norsk fullrigger – og foreningens midler skal benyttes til beste for Christian Radich.

Historikk

Privatskoleloven av 1970 satte en stopper for store offentlige bevillinger til skoleskipene. Christian Radich ble stående alene igjen etter at de to andre seilskipene i Norge foreløpig måtte gi opp sin karriere som skoleskip. Flere mente at skoleskipsutdannelsen var blitt for dyr og lite tidsmessig, og at skutene heller burde settes på museum eller selges til utlandet.

Som en motreaksjon ble Venneforeningen stiftet den 5. november 1971.
Blant stifterne var flere deltakerne av windjammertoktet i 1957, blandt annet Lasse Kolstad og Harald Tusberg. Kong Harald var med og stiftet foreningen og var president og støttespiller gjennom de første 20 årene.

Med stor og uegennyttig innsats fra Venneforeningen klarte skuta å beholde sin status som den gang Norges eneste seilende skoleskip. Men for å tilfredsstille de nye kravene til utdanning ombord måtte det gjennomføres en rekke ombygginger gjennom de påfølgende årene. Oppgavene for Stiftelsen og Venneforeningen ble til en sammenhengende utfordring i å oppfylle nye forskrifter og pålegg fra myndighetene, samtidig med løpende kostnader til rutinemessig vedlikehold og uforutsette reparasjoner.

 Stifterne av Christian Radichs Venner

Bidrag til Christian Radich

Uten Venneforeningens støtte gjennom mange vanskelige år hadde skuta ikke vært i den stand den er i dag. Vi støtter Stiftelsen økonomisk gjennom bidrag til de formål vi mener er fornuftige.

Oversikt over Venneforeningens bidrag til Skoleskipet Christian Radich gjennom årene:

2023: Kr 200.000 til ny vannfontene på banjer og til renovering av maskinverksted om bord.
2022: Kr 85.000 i 85-års gave til Skuta som er øremerket nytt trekk på stoler og sofa i salongen om bord
2021: Kr 1.000.000 i bidrag for oppgradering av bad og toalett
2017: Kr 80.000 i 80 års jubileumsgave
2016: Kr 500.000 i bidrag til skoleskipsdrift
2015: Kr 500.000 i bidrag til skoleskipsdrift
2014: CRV bevilger 1.000.000 øremerket bl.a. oppgradering av bestikket om bord.
2012: Bidrag til nytt airconditionanlegg i forskipet.
2010: CRV bevilger 300.000,- kr. til ny hovedtavle og skilletrafo om bord.
2008/09: Bekoster fullførelse av innredningen av de to tidligere innkjøpte tendere.
2007/08: Bidrar til dokksetting, verkstedarbeider og rutinemessig vedlikehold
2006/07: Ny redningsbåt/mob-båt. Bidrag til nye seil. 70 års jubileumsgave.

 

 

 

 

 

1998/2005: Omfattende totalrenovering av hele skuta. Venneforeningen bidrar gjennom hele prosessen.
1995/96: Bidrar til verkstedopphold
1993/94: Bidrar til etablering av det nye kontoret i skur 32 på Akershusutstikkeren.
1991/92: Bidrar til et omfattende verkstedopphold; utskifting av stålplater i skrog, nye motorer og propell.
1990: Bidrar til fornyelse av seilgarderobe og vedlikehold banjer. Bekoster nye fotballdrakter for skoleelevene.
1989: Bidrar til total opprustning av bestikket med satelittnavigasjon, radar, vindinstrumenter og antenneoverhaling
1988: Bidrag til oppgradering av vaskeriet om bord.

En stor takk til alle våre medlemmer og andre som har bidratt til å gjøre alt dette mulig.
Din støtte til venneforeningen er et viktig bidrag til at Christian Radich skal kunne bevares for fremtiden!

Du kan gjerne ringe inn dine ideer til Stiftelsens kontor, tlf. 22478270 eller sende på e-mail til postmaster@radich.no

 Takk for hjelpen, takk for at dere støtter Christian Radich!