Christian Radichs Venner har bidratt til skutas drift gjennom 40 år. Les den omfattende historien.

 • 1970: Den nye privatskoleloven stopper offentlig bevilling til skuta, og salg til utlandet eller landfast museumskip blir vurdert.
 • Vinteren 1970/71 gjorde kaptein Abjørn Espenak henvendelser til Harald Tusberg og Erik Bye om å få i gang en redningsaksjon for CR, pga. Østlandske Skoleskibs meget svake økonomi. Gjennom en innsamlingsaksjon med underholdning fra en rekke av datidens kjendiser, ble det samlet inn ca. 380.000 kroner som det første tilskuddet til CR. Dette ble senere etterfulgt av flere støtteaksjoner gjennom de kommende årene.
 • 1971: Økende interesse for å bevare CR som skoleskip, og Christian Radichs Venner etableres om bord i skuta fredag den 5. november 1971. Blant stifterne var flere av deltagerne fra windjammertoktet i 1957, blant annet Lasse Kolstad og Harald Tusberg.
 • 1972: Et aksjonsutvalg under ledelse av Lasse Kolstad arbeider med CRV endelige utforming, og det kontaktes 25 velkjente og engasjerte chartermedlemmer som skulle utgjøre den første generalforsamlingen.
 • 1973: Den første generalforsamlingen med styrevalg avholdes den 9. februar 1973. 19 av 25 innbudte chartermedlemmer møtte, og som første formann ble Lasse Kolstad valgt, med Harald Tusberg som viseformann. Kortfilmen ”Vind i seilene” blir tatt opp med CR i Øresund for bli vist på TV, kino og til vervingsaksjoner. CR holder åpent skip i august, med verving av ny medlemmer.
 • 1974: Kronprins Harald blir valgt som den første president i CRV, og det opprettes et fond i kronprinsens navn med et startbeløp på 500.000,- det første året. I forbindelse med Grand Hotels 100-års jubileum blir det arrangert en CR – aften til inntekt for skuta. I februar selger CRV medlemskap kombinert med premierebilletter til en populær norsk film, og kronprinsparet er til stede i Colosseum kino. Cirkus Arnardo tilbyr en forestilling til inntekt for skuta. Samme år har CRV totalt 1.561 betalende medlemmer. CRV bevilger kr. 200.000,- til diverse ombygginger og ny hjelpemotor før Amerikatoktet.
 • 1975: Skuta får representasjonsoppgaver og seiler opp langs USA´s østkyst med støtte fra Norges Eksportråd i forbindelse med 150 års emigrantjubileum. Viseformann i CRV fulgte hele toktet som innbragte totalt ca. 300.000 kr. i salgsinntekter for CRV – og som deretter kunne overføres til fondet. Medlemstallet var nå kommet opp i ca. 1.800 medlemmer. Som eneste seilende norske skoleskip mottar skuta økende interesse og økonomisk støtte fra både private og myndigheter. Skuta rustes opp for å tilfredsstille kravene til moderne utdanning. Det blir verkstedopphold i 4 måneder ved Trønderverftet i Hommelvik gjennom en fuktig vinter under presenning.
 • 1976: Radich premieres med 2. plass i regatta i forbindelse med USA´s 200-års jubileum. Hjemturen gikk gjennom full orkan med ødelagte seil, og American Friends of Christian Radich etableres med en innsamlingsaksjon i USA for en helt ny seilgarderobe. Stortinget gjør vedtak om bevaring av skuta med fast tilskudd fra det offentlige.
 • 1977: Boken ”Christian Radich – Det store Amerikatoktet” av kaptein Kjell Thorsen utkommer. Festmøte i SAS-hotellet med film fra Amerikatoktet og salg av skutemalerier.
 • 1978: CRV deltar på ”Sjøen for alle” med info-stand og medlemsverving. Op-Sail i Oslo med ny filminnspilling, og CRV deltar i forskjellige arrangementkomiteer. Det arrangeres festforestilling i konserthuset med Oslo Filharmoniske orkester og norske og internasjonale artister, og TV- inntekter tilfaller CRV. Kirke – og Undervisningsdepartementet overtar budsjettoverføringen og kursvirksomheten ombord kan utvides. CRV overrekker armbåndsur til beste elev om bord.
 • 1979: Samarbeid med Norges Eksportråd og SAS om ny tur til USA i august, og CRV organiserer igjen souvenirsalget om bord, og deltar dessuten i arrangementer om bord og i land.
 • 1980: Klargjøring til Tall Ships Parade og neste Trans-Atlantiske regatta. Verkstedopphold utpå høsten ved Framnæs Mek. Verksted.
 • 1981: 100-års jubileum for skoleskipsinstitusjonen. Skuta ligger ved Framnæs Mek. Verksted for den første gjennomgripende opprustning siden 1947. Jubileumsboken ”Skoleskipene” av Olaf T. Engvik utgis på Gyldendal forlag.
 • 1982: Skuta ligger fortsatt ved Framnæs Mek. Verksted for omfattende arbeider
 • 1983: Hovedbase i Horten gjennom de neste 10 år med helårsskole, undervisningsrom og verksteder. Harald Tusberg velges som ny leder etter 12 år med Lasse Kolstad som nå blir leder av Stiftelsen og den første æresmedlem av CRV. CRV bevilger 175.000,- til nytt ventilasjonsanlegg om bord. Jentene kommer nå om bord som elever, og det arrangeres pressetur på fjorden.
 • 1984: CR deltar under Grand Prix arrangementet i Bergen.
 • 1985: Oppfølging av tidligere igangsatte arbeider inn- og utvendig fullføres ved Horten Verft.
 • 1986: Tokt til USA i forbindelse med 100-års jubileet for Frihetsgudinnen på New York havn den 4. juli. Etterfølges av reparasjoner ved Horten Verft.
 • 1987: Skuta feirer 50-års jubileum den 17. juni med festforestilling i Oslo Konserthus, og CRV bidrar med 200.000,- til arrangementet. Bidrar videre til nødvendige reparasjoner av skuta ved Kristiansand Mek. Verksted.
 • 1988: CRV inngår kontrakt med Stiftelsen om charterleie av skuta dersom det er ledig kapasitet. Venneforeningen bidrar til innkjøp av div. utstyr og ny vaskemaskin ombord.
 • 1989: Omfattende verkstedsarbeider utføres ved Aukra Bruk. CRV utgir første nummer av Radich-Nytt med forsidehilsen fra kronprins Harald, foreningens første president. Harald Tusberg er foreningens leder og redaktør, og hadde tidligere vært redaktør av veggavisen om bord under innspilling av ”Windjammer” – filmen. Kaptein Kjell Thorsen går av som kaptein og velges inn i foreningens styre. Verving aktiveres gjennom premiering med original CR-teskje til de som verver nye medlemmer. CRV bidrar med 300.000 kr. til total opprustning av teknisk utstyr i bestikken.
 • 1990: Medlemmene mottar egen diplom som synlig bevis på sin støtte til CRV. Beste elev om bord mottar CRV- armbåndsur. CRV bidrar med 100.000 kr. til fornyelse av seilgarderobe og vedlikehold av banjer. Bekoster nye fotballdrakter for skoleelevene og gir årlige bidrag til elevenes velferdskasse. CRV bistår ved souvenirsalg om bord under charterturer i Oslofjorden.
 • 1991: CRV har eksistert i 20 år, og en undersøkelse viser at siden starten har CRV, private firmaer, institusjoner og privatpersoner bidratt med ca. 30 millioner kroner til sammen gjennom medlemskap i vår forening. Mange av de første medlemmene er fortsatt aktivt med i støttearbeidet, og CRV gir 1.2 mill. kr. i jubileumsgave til Stiftelsen i tillegg til et rentefritt lån på 1 mill., som bidrag til et omfattende verkstedopphold ved Horten Skip og Dokk.
 • 1992: Kong Harald mottar CRV sølvstatuett under generalforsamlingen på Plaza Hotell etter 18 års virke som trofast president. Radich-Nytt kommer ut med et stort dobbeltnummer (Special New York Edition) i forbindelse med Radichs regattadeltakelse til 500-års jubiléet for Columbus – og som Radich senere skulle vinne.
 • 1993: CRV bidrar med midler til etablering av det nye Radich-senteret i skur 32 på Akershus-utstikkeren, i tillegg til gaver fra en rekke private firmaer. CRV bidrar til souvenirbutikk i resepsjonen. Etter 10 år med fast base i Horten kommer Radich tilbake til ny permanent hovedbase i Oslo fra 10. juni.
 • 1994: Gjennom ny skolereform bortfaller grunnkurs Nautisk, og den fremtidige bruk av skuta må revurderes. Skuta åpnes for regulære sommertokt med betalende grupper av medseilere. Som overgangsordning får skoledriften fortsette med aspiranter til Maritim høyskole og videregående kurs i kokkefag frem til 1998. I oktober åpnes den ferdigstilte, nye hovedbasen i Skur 32 offisielt av Oslo’s havnekaptein og ordfører.
 • 1995: Hele skroget kontrolleres ved Drammen Skipsreparasjon.
 • 1996: CRV vedtar å bevilge midler til det mest omfattende restaureringsprosjekt i skutas historie.
 • 1997: Jan Erik Birkelid følger Harald Tusberg som ny leder av CRV. Christian Radich feirer 60 års-jubileum i august med besøk av de to andre skoleskipene. Venneforeningens medlemmer inviteres til å se en svensk scope-kopi av ”Windjammer”- filmen på Cinemateket, Norsk filminstitutt, i slutten av november.
 • 1998: Radich opphører som skoleskip og de siste skoleskipselever går i land den 23. juni. Skuta dokksettes ved Drammen Skipsreparasjon i november.
  I perioden 1998-2005 gjennomføres den mest omfattende totalrenovering av hele skuta siden istandsettingen etter 2. verdenskrig – og Venneforeningen bidrar gjennom hele prosessen.
  Fase 1: Totalrenovering av hele akterskipet, inn- og utvendig.
 • 1999: Restaurering av akterskipet fortsetter gjennom vinter og vår. Skuta får passasjersertifikat i samsvar med nye forskrifter.
 • 2000: Fase 2: Totalrenovering av midtskipet, inn- og utvendig. Arbeidene utføres ved kaien i Oslo. Eget avisbilag til Dagens Næringsliv med info om CR. CRV har dette år ca. 800 betalende medlemmer.
 • 2001: Innvendig restaurering av midtskipet avsluttes med ferdigstilt banjerinnredning.
 • 2002: Steinar Ziem blir ny leder av CRV. Skværriggerutvalgets innstilling vedr. fremtidig drift og vedlikehold av de tre skværriggerne legges frem for Kulturdepartementet. CRV holder info-stand med souvenirsalg på CC-Vest.
 • 2003: CRV deltar på ”Sjøen for alle”, og det fremlegges forslag om gratis 1. års medlemskap for 1. gangs medseilere. CRV bevilger 645.000 kr. til de resterende arbeider ombord.
 • 2004: Ove Sten Olsen blir ny leder av CRV, samme år som Stiftelsen får ny leder.
  Fase 3: Renovering av midtskipet. Dokksetting ved Drammen Skipsreparasjon i oktober. CRV bevilger 420.000 bl.a. til nye lenseporter, og delfinansierer innkjøp av 2 nye tendere (arbeidsbåter) og ny motor til mob-båt. Dette året har vi ca. 1.000 medlemmer. CRV deltar på Reiselivsmessen og holder info-stand på CC-Vest med medlemsverving og salg av souvenirer.
 • 2005: Forskipets 6 mannskapslugarer gjenoppbygges ved kai i Oslo, og deler av riggen skiftes ut. Gallionsfiguren taes ned, istandsettes og får tilbake de korrekte Oslo-fargene. Returnerer til Drammen i april for utvendig fedigbehandling av skroget. De gamle livbåtene skiftes ut med de to nye tenderne. CRV bidrar med 700.000 kr. til de gjenstående verkstedarbeider. CRV holder info-stand i februar i Sandvika Storsenter, og på ”Båter i sjøen” i september. Det felles skutebladet ”Skværriggerne” kommer ut med første nummer. Den 9. mai undertegnes kontrakt med Sjøforsvaret for bruk av skuta til befalsutdanning, og derved er Radich igjen blitt skoleskip fra september. CRV arrangerer kombinert verve/vennetur fra Oslo til Horten i august med 220 deltakere, derav 70 nye medlemmer. Dette år ca. 700 betalende medlemmer.
 • 2006: En god del avsluttende restaureringsarbeider kan ferdigstilles ved kai. CRV holder info-stand på ”Sjøen for alle” i mars og ”Båter i sjøen” i september. CR-brødet lanseres av baker Hansen og selges for første gang på båtmessen. Brødet selges fra februar måned og bidrar til driften av skuta gjennom salg av hele 80.000 brød det første året. 2 venne/verveturer arrangeres i mai; fra Oslo til Horten og dagstur utenfor Horten. Særdeles populært brødsalg om bord og i tillegg 60 nye medlemmer. De nye kunne dessuten delta i trekning av gratis seiltur til Liverpool. HKH Kronprins Haakon blir Stiftelsens høye beskytter. 13. juni besøker HM Kong Harald skuta i forbindelse med markeringen av skoleskipsinstitusjonens 125 års jubileum. CRV bidrar til ny redningsbåt/mob-båt og til nye seil. Ny strategiplan utarbeides for medlemsverving. Dette år ca. 850 medlemmer.
 • 2007: Deltar på ”Sjøen for alle” i mars og ”Båter i sjøen” i september med verving, salg av brød og souvenirer. Trekning av gratis seiltur blant nye medlemmer. Dette ble siste år med messedeltakelser. Havnebesøk til Fredrikstad og Sandefjord i mai med deltakelse fra CRV. Christian Radich fyller 70 år og CRV overrekker 70.000 kr. under en enkel jubileumsmiddag om bord. Jubileumsboken ”Christian Radich – en seilas gjennom 70 år” utgies på Tindlund forlag. CRV bidrar til dokksetting, verkstedarbeider og rutinemessig vedlikehold
 • 2008: Ole-Gerhard Røn blir ny leder av CRV etter Ove Sten Olsen. CRV bekoster ny oppslagstavle til skur 32. Den årlige venneturen gjennomføres i juni med Grorud Veterankorps om bord. Etter årets regattaseirer over 76 skuter fra 24 nasjoner ble CR ønsket velkommen tilbake til Oslo i september med musikkorps, salutt og fyrverkeri fra Akershus festning. Et arrangement med et hundretalls venner tilstede i regi av CRV. Påfølgende søndag arrangeres åpent skip og medlemsverving om bord. Tidligere strategiplan følges opp med konkret handlingsplan for medlemsverving. CR-brødet gir for dårlig omsetning, og blir avviklet i løpet av året.
 • 2009: CR deltar i åpning av felles svensk/norsk nasjonalpark med kongelig lunch om bord.
  Årets vennetur arrangeres i september og deretter følger Oslo Kulturnatt med 2.200 besøkende om bord. CRV står som arrangør for underholdning og dekorbelysning av seil.
  Ny samarbeidsavtale mellom CRV og Stiftelsen etableres.
  CRV deltakelse i Grasrotandelen fra Norsk Tipping begynner i gi oss merkbare inntekter. CRV bevilger 300.000 kr. til fullførelse av innredning av to tidligere innkjøpte tendere.
 • 2010: Medlemsbladet CR nytt utvides til 12 sider, og får ny, utvidet redaksjon.
  CRV bevilger 300.000,- kr. til ny hovedtavle og skilletrafo om bord.
  En digitalisert versjon av ”Windjammer” fra 1958 vises på Cinemateket i mai med noen av skuespillerne og grunnleggerne av CRV tilstede. En ny variant av CR-brødet prøves ut, men må avvikles for 2. gang. CR vinner Cape Horn Trophy for 6. gang, og stor mottagelse i august med venner og byrådslederen på kaien i Oslo.
  Det arbeides med nye og mer effektive måter å verve medlemmer på, bl.a. info-vedlegg til aviser. Direkte kontakt med utvalgte bedrifter gjennomføres. Tilbudet av velkomsgaver fornyes, medlemskort og hjemmesiden oppgraderes.
 • 2011: Skoleskipsinstitusjonen er 130 år, samtidig med at Venneforeningen er 40 år. Enstor takk til alle våre medlemmer og andre som har bidratt til å gjøre alt dette mulig.
 • 2012: I forbindelse med skutas 75 års jubileum overrakte leder av CRV, Jørgen Berggrav en gavesjekk på kr 75.000,- til Stiftelsen.

 

Besøk oss på Facebook